wrz
22

Sytuacja TFI

Author plecto    Category Informacje     Tags

Sytuacja TFI

Polacy nadal nie są przekonani do inwestowania w fundusze inwestycyjne. Krajowy rynek stanowi bardzo małą część europejskiego rynku – około 0,4%, a wartość aktywów netto na głowę wynosi tylko 1,55 tys. euro per capita.

Co prawda rynek zarządzania funduszami inwestycyjnymi mierzony aktywami netto według danych IZFA urósł z około 120 miliardów złotych w 2010 roku, do około 259 miliardów na koniec 2016-go roku (2,7% rdr). Ale, za największą część tego wzrostu odpowiadają fundusze zamknięte, co zapewne jest powiązane z zakładaniem funduszy w celach podatkowych.

Fundusze rynku kapitałowego

Natomiast inwestycje w fundusze rynku kapitałowego nadal stanowią mniejszą część portfela oszczędności Polaków. Według danych IZFA w ostatnim roku ilość oszczędności ulokowanych w funduszach inwestycyjnych rynku kapitałowego wyniosła 108 miliardów złotych w porównaniu do 1 281 miliardów złotych oszczędności. W ciągu ostatnich sześciu lat wartość ta rosła w tempie średniej zaktualizowanej stopie wzrostu równej 6.1% – nieco szybciej od wartości wszystkich oszczędności, gdzie wartość ta wyniosła 5.9%. Taka sytuacja mogła być spowodowana korzystną sytuacją makroekonomiczną, a szczególnie bardzo dobra kondycja rynku pracy. Warto też pamiętać o stopie zwrotu z indeksu WIG, która w ciągu ostatniego roku wyniosła 33%. Taki wynik może odpowiadać za poprawę sentymentu wśród inwestorów, który przekłada się na ilość zainwestowanych środków. Rozwój może też stymulować relatywnie „gołębia” polityka narodowego banku centralnego, który nie widzi zagrożenia wystąpienia nadmiernej inflacji.

Duże zmiany

Sytuacja funduszy w przyszłości prawdopodobnie ulegnie zmianom i przypuszczalnie znaleźć się pod presją w wyniku zaproponowanej w tym roku rekomendacji komisji nadzoru finansowego – główna zmiana dotyczy wprowadzenia maksymalnej procentowej wartości opłat za zarządzanie równej 2%. Czy obniżenie opłat spowoduje wzrost popularności funduszy rynku kapitałowego, a jednocześnie nie spadnie jakość? Nie wiadomo, ale wiadomo że opłaty za zarządzanie funduszami akcyjnymi w Polsce, prawdopodobnie są wyższe niż w krajach Europy zachodniej.

Zobacz również:

Odpowiedzi